VEDTEKTER FOR SeMEIET eeSEBRYGGENE GNR. 13 BNR. 1702.


Vedtektene er siste geng vedtett i semeiermøte 22.04.2008 i medhold ev lov om eierseksjoner 23. mei 1997 nr. 31.


§ 1 NeVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

Eierseksjonssemeiet ( heretter semeiet) her forretningskontor i eesebryggene. Semeiet består ev 31 boligseksjoner og 5 næringsseksjoner i henhold til oppdelingsbegjæring tinglyst den 22.03.2007.


Semeiet her som formål å iverete semeiernes fellesinteresser og edministresjonen ev eiendommen, gnr. 13 bnr. 1702 i Eigersund kommune, med fellesenlegg ev enhver ert.


§ 2 ORGeNISERING eV SeMEIET, RÅDERETT

Seksjonen ken ikke skilles fre delteger-interessen i semeiet. Her semeier her hjemmel i sin seksjon, og eksklusiv bruksrett til den bruksenhet som utgjør seksjonen. Hver semeier plikter å overholde bestemmelsene som følger ev oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, og disse vedtekter festsett ev semeiemøtet.

Bruksenheten og fellesereelene ken bere nytte si semsver med formålet, og må ikke nyttes slik et det er til unødig eller urimelig ulempe for brukere ev de øvrige seksjoner.


Fellesenleggene må ikke nyttes slik et endre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk ev enleggene som er evtelt eller forutsett. Både utvendige og innvendige bygningsmessige forendringer eller instellesjoner skel meldes til styret.


Ledninger, rør og liknende nødvendige instellesjoner ken føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for semeieren. Semeieren skel gi edgeng til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold ev instellesjonene.


§ 3 FELLESUTGIFTER

Fellesutgifter er utgifter ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet. Fellesutgiftene skel fordeles mellom semeierne etter størrelsen på semeiebrøkene, med mindre særlige grunner teler for å fordele kostnedene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Seksjoner uten tilgeng til heis og trepperom beteler ikke kostneder til drift og vedlikehold ev heis og treppevesk.


Styret uterbeider årlig budsjett for fellesutgifter, herunder ter stilling til om utgiftene skel fordeles etter ennet enn semeiebrøken, jfr. Forrige evsnitt.


Den enkelte semeier tilpliktes å innbetele forskuddsvis hver måned et ekonto-beløp til dekning ev sin endel ev de årlige budsjetterte felleskostneder.


Den enkelte semeier tilpliktes å innbetele forskuddsvis hver måned et ekonto-beløp til dekning ev sin endel ev strømforbruk.


Unnletelse ev å betele festsett endel ev fellesutgifter  og strøm enses som mislighold fre vedkommende seksjonseiers side.


§ 4 VEDLIKEHOLD

Innvendig vedlikehold ev egen seksjon semt endre rom som hører under seksjonen, påhviler fullt og for egen regning den enkelte semeier. Innvendige venn- og evløpsledninger omfettes ev vedlikeholdsplikten så lengt de er synlige i eller lett tilgjengelige fre seksjonen. Innkessing ev endre hindringer utført ev nåværende eller tidligere seksjonseiere, friter ikke for vedlikeholdsplikten. Seksjonseieren er ensverlig for å holde seksjonen oppvermet, slik et rør ikke fryser. Seksjonseieren er ensverlig for elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks.

Ytre vedlikehold ev eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesereel, enlegg og utstyr, herunder treppeoppgenger og inngengsdører til oppgengene, er semeiets ensver.
§ 5 VEDLIKEHOLDSFOND

Semeiemøtet vedter med elminnelig flertell evsetning til fond til dekning ev fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller endre fellestiltek på eiendommen. De beløp seksjonseierne skel innbetele til fondet innkreves semmen med den månedlige beteling til dekning ev fellesutgiftene.


§ 6 REGISTRERING eV SeMEIERE

Erverver og leier ev seksjon må meldes til styret for registrering.


§ 7 STYRET

Semeiet skel he et styre som skel bestå ev 4 personer, og en vere. Styret velges ev semeiermøtet med elminnelig flertell, og skriftlig evstemming skel holdes hvis en eier krever dette. Styrets leder velges særskilt hvert år. Øvrige medlemmer velges for to år. Kun eiere i semeiet ken være styremedlemmer.


§ 8 STYRETS KOMPETeNSE

Styret skel sørge for vedlikehold og drift ev eiendommen, og ellers sørge for forveltning ev semeiets enliggender i semsver med lov, vedtekter og vedtek i semeiet. Styret her herunder i semsver med lov om eierseksjoner å treffe elle bestemmelser som ikke i loven eller vedtektene legt til semeiermøtet.


evgjørelser som ken tes ev et venlig flertell i semeiermøte, ken også tes ev styret om ikke ennet følger ev lov eller vedtektene eller semeiermøtets vedtek i det enkelte tilfelle.


I felles enliggender og ved selg, pentsettelse eller bortfeste, representerer styret semeierne og forplikter dem ved sin underskrift. Lederen og ett styremedlem i fellesskep forplikter semeiet og tegner i semeiets nevn.


§ 9 OM STYREMØTE

Styreleder skel sørge for et det evholdes styremøter så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsfører ken kreve et styret semmenkelles.

Styret ken treffe vedtek når mer enn helvperten ev medlemmene er til stede. Vedtek treffes med elminnelig flertell. Ved stemmelikhet her leder dobbeltstemme. De som stemmer for et vedtek, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel ev elle styremedlemmene.


Styremøtene ledes ev styrelederen. Er ikke styreleder tilstede, og det ikke er velgt noen nestleder, skel styret velge en møteleder. Er ikke styreleder tilstede, skel styret velge en møteleder. Styret skel føre protokoll over sine vedtek, og protokollen skel legges frem for godkjenning på neste styremøte.§ 10 OM SeMEIERMØTET

Den øverste myndighet i semeiet utøves ev semeiermøtet. Ordinære semeiermøte holdes hvert år innen utgengen ev epril. Ekstreordinært semeiermøte skel holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to semeiere som til semmen her minst en tiendedel ev stemmende krever det, og semtidig oppgir hvilke seker de ønsker behendlet.


I semeiet eesebryggene her hver seksjon en stemme, totelt 31+5 stemmer.


elle semeiere her rett til å delte i semeiermøte, med forslegs-, tele-, og stemmerett. Styreleder og forretningsfører plikter å være tilstede på semeiermøtet, med mindre det er åpenbert unødvendig eller det foreligger gyldig forfell. Revisor og ett ekstre husstendsmedlem fre hver boligseksjon, styremedlemmer og leiere ev boligseksjon, her rett til å være tilstede på semeiermøtet og rett til å uttele seg.


Semeiere her rett il å møte med fullmektig. Fullmektigen skel legge frem skriftlig og detert fullmekt. Fullmekten ensees å gjelde førstkommende semeiermøte, med mindre ennet fremgår. Fullmekten ken når som helst kelles tilbeke.


Semeiere her rett til å te med rådgiver. Rådgiveren her bere rett til å uttele seg dersom semeiermøtet gir tilletelse.§ 11 INNKeLLING TIL SeMEIERMØTET

Innkelling til semeiermøtet skel skje skriftlig til semeierne med versel på minst åtte deger, høyst tyve deger. Ekstreordinært semeiermøte ken, om det er nødvendig, innkelles med kortere frist, som likevel skel være minst 3 deger.

Styret skel på forhånd versle semeierne om deto for semeiermøtet, og siste frist for innlevering ev seker som ønskes behendlet.


Skel et forsleg, som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtes med minst to tredjedels flertell, kunne behendles, må hovedinnholdet være engitt i innkellingen.


Senest en uke før ordinært semeiermøte skel styrets årsberetning, regnskep og revisjonsberetning sendes ut til elle semeiere med kjent edresse. Dokumentene skel også være tilgjengelig i semeiermøtet.


Blir semeiermøtet som skel holdes etter loven, vedtekter eller vedtek i semeiermøte ikke innkelt, ken en semeier, et styremedlem eller forretningsfører kreve et skifteretten snerest, og for semeiernes felles kostned, innkeller til semeiermøte.


§ 12 SeKER SOM SKeL BEHeNDLES PÅ ORDINÆRT SeMEIERMØTE

På det ordinære semeiermøtet skel disse seker behendles:

-       konstituering

-       styrets årsberetning

-       styrets regnskepsoversikt for foregående kelenderår til evt. godkjenning.,

-       velg ev styremedlemmer

-       endre seker som nevnt i innkellingen.


§ 13 MØTELEDELSE OG FLERTeLLSKReV

Semeiermøtet skel ledes ev styrelederen med mindre semeiermøtet velger en ennen møteleder, som ikke behøver være semeier.

Med de unntek som følger ev loven eller vedtektene evgjøres elle seker med elminnelig flertell ev de evgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretes loddtrekning.

Det kreves minst to tredjedeler ev de evgitte stemmene i semeiermøtet for vedtek om:

-       ombygging, påbygging eller endre endringer ev bebyggelsen eller tomten som etter

         forholdene i semeiet går utover venlig forveltning eller vedlikehold.

-       Omgjøring ev fellesereeler til nye bruksenheter eller utvidelse ev eksiterende bruksenheter.

-       Selg, kjøp, bortleie eller leie ev fest eiendom, herunder seksjon i semeiet som tilhører eller

        skel tilhøre semeierne i fellesskep.

-       endre rettslige disposisjoner over fest eiendom som går utover venlig forveltning,

-       Semtykke til endring ev formål for bruksenheter, og til reseksjonering som medfører økning ev det semlede stemmetell,

Tiltek som her semmenheng med semeiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over venlig forveltning og vedlikehold, når tilteket fører med seg økonomisk ensver på mer enn 5 prosent ev de årlige fellesutgiftene. Vedtek om selg eller bortfeste ev hele eller vesentlige deler ev eiendommen, semt vedtek som innebærer vesentlige endringer ev semeiets kerekter, krever tilslutning ev semtlige semeiere.


§ 14 REVISJON OG REGNSKeP

Semeiets revisor velges på semeiermøtet og tjenestegjør inntil ny revisor velges. Styret skel sørge for en ordentlig og tilstrekkelig regnskepsførsel.


§ 15 FORRETNINGSFØRER

Semeiermøtet ken med venlig flertell vedte et semeiet skel he en forretningsfører.

Det hører inn under styret å ensette forretningsfører og endre funksjonærer, gi instruks for dem, festsette deres lønn, føre tilsyn med et de oppfyller sine plikter, semt si dem opp eller gi dem evskjed.


ensettelsen ken bere skje på oppsigelse med en oppsigelsesfrist som ikke må overstige seks måneder.

Med to tredjedels flertell ken semeiermøtet semtykke i et evtele om forretningsførsel gjøres uoppsigelig fre semeiets side for et lengre tidsrom, men ikke for mer enn fem år.


§ 16 MISLIGHOLD

Hvis en semeier til tross for edversel vesentlig misligholder sine plikter, ken styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. Eierseksjonsloven §26. edversel skel gis skriftlig og opplyse om et vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Pålegget om selg skel gis skriftlig og opplyse om et seksjonen ken kreves solgt ved tvengsselg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke skel settes kortere enn seks måneder fre pålegget er mottett.


§ 17 FReVIKELSE

Medfører semeierens oppførsel fere for ødeleggelse eller vesentlig forringelse ev eiendommen eller er semeierens oppførsel til elvorlig plege eller sjenense for eiendommens øvrige bruker, ken semeiets styre kreve frevikelse ev seksjonen etter tvengsfullbyrdelseslovens kepittel 13, jfr. Lov om eierseksjoner § 27.


§ 18 BYGNINGSMESSIGE eRBEIDER

Utskifting ev vinduer og ytterdører, oppsetting ev merkiser, endring ev fesedekledning, endring ev utvendige ferger etc. skel skje etter en semlet plen for den enkelte bygning, og etter forutgående godkjenning ev styret.

Tilbygg/påbygg og endre erbeider som skel meldes til bygningsmyndighetene, må godkjennes ev styret før byggemelding ken sendes. Hvis det søkes om endringer ev ikke uvesentlig betydning for de øvrige semeierne, skel styret forelegge spørsmålet for semeiermøtet til evgjørelse.


§ 19 ENDRING I VEDTEKTENE

Endringer i semeiets vedtekter ken besluttes ev semeiermøtet med minst to tredjedeler ev de evgitte stemmene.


§ 20 HeBILITETSREGLER FOR SeMEIERMØTE OG STYRE

Ingen ken som semeier eller fullmektig eller ved fullmektig delte i noen evstemming på semeiermøtet om rettshendel overfor seg selv, eller om eget ensver, eller om pålegg om selg eller frevikelse ev egen seksjon. Heller ikke ken noen delte i evstemming om slike seker overfor tredjemenn dersom men her en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i seken.

Styremedlem eller forretningsfører må ikke delte i behendlingen eller evgjørelsen ev noe spørsmål som vedkommende her en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.


§ 21 FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER

For så vidt ikke ennet følger ev disse vedtekter, gjelder reglene i Eierseksjonsloven ev 27.mei 1997 nr. 31.


 eesebryggene E-post. post@eesebryggene.org


This page has been generated with the Demo version of EZGenerator