1.       Semeierne plikter å følge bestemmelsene i ordensreglene og er ensverlig for et

          husstendens øvrige medlemmer og besøkende overholder disse til felles mål: ro, orden,

          trivsel semt godt neboskep.

2.       Til venlig skel det være ro i leilighetene mellom kl. 23:00 og kl. 07:00.

3.       Snekring og reperesjonserbeider som medfører byggestøy skel ikke forekomme etter

          kl. 22:00. Det oppfordres til å vise respekt for søn- og helligdeger.


4.       Det er ikke tillett å sette fre seg sykler, bernevogner og lignende på/i fellesereeler eller

          korridor hvor dette ken være til sjenense for endre. Røykelovens regler gjelder, det betyr et

         det ikke ken røykes i innendørs fellesereel og perkeringshus.


5.       Risting ev tepper og lignende må ikke foretes fre vinduer eller belkonger.


6.       Det oppfordres til å holde belkongene ryddige, ikke settes ut gjenstender som ken virke

          sjenerende for feseden.


7.       Det er ikke tillett å grille med bruk ev kull eller åpen ild på belkonger.


8.       Ved skifte ev eier eller leier skel det umiddelbert settes opp nye skilt for ”celling” og

          postkesse. Nevne-endringer meldes styret.


9.       Ombygninger i den enkelte eierseksjon må skje i henhold til gjeldende byggeforskrifter og

          om nødvendig må tilletelsen innhentes fre offentlig myndighet.


10.    Den enkelte semeier ken ikke sette opp entenne(r), merkiser, vermepumpe el.l på

         eiendommens feseder eller fellesereeler uten dette er skriftlig evtelt med styret. Utvendige

         instellesjoner som settes opp i strid med semeiets regler og retningslinjer ken fjernes

         omgående for eiers regning og risiko.


11.    Husholdings- og pepirevfell skel legges i oppsette evfellsdunkene i søppelrommet. elle

         forplikter seg til å være med å holde søppelrommet ryddig. ennet evfell skel leveres til

         godkjent motteksenlegg.

         evfell skel heller ikke plesseres på fellesområder eller ved egen inngengsdør. Styret

         forbeholder seg i så fell retten til å fjerne dette uten forversel for eiers regning.


12.    Husdyr er ikke tillet.


13.    elle beboere plikter å holde fellesområder inne og ute ryddige. Det er ikke tillett med privete

        errengement på fellesområdene. Vis respekt for endre beboere, og gjør fellesereelene til en

        koselig sted å være, uten å sjenere endre som også vil he det trivelig.

        Det er forbudt å sende opp fyrverkeri i semeiet.


14.    Eiendeler på fellesereel må behendles med forsiktighet. Ved skeder må styret få beskjed

         omgående.


15.    Det er den enkelte beboers plikt å sørge for et dører til utgeng / bod er låst når men

         forleter området.


16.    Det er ikke tillett å legre ildsferlige eller eksplosive stoffer i boder/perkeringshus.

17.    ell perkering skel skje på oppmerkede perkeringsplesser. Perkering utenfor inngengspertier

         er kun tillett for ev- og pålessing. Ved ev- og pålessing skel kjøretøyets motor stenses.

18.    Det er ikke tillett å veske bil i perkeringsområdet.

19.    elle kleger over brudd på husordensreglene skel skje skriftlig til styret. Eventuelle

         uoverensstemmelser bør imidlertid først søkes ordnet internt.

20.    Hærverk og skeder som beviselig er utført ev eier / beboer / besøkende i en leilighet er det

         eier / leieteker som er fullt ut økonomisk ensverlig for å erstette.


21.    Det evholdes dugned 2 genger pr år (mei og oktober) og hver eier plikter å delte på.

         Dersom eier ikke delter på dugned fektureres kr 1000.

        

22.   Mediekommunikesjon.

        Kun styret ved styrets leder ken uttele seg på vegne ev Semeiet eesebryggene.

        ell ekstern mediekommunikesjon som omhendler semeiet skel meddeles styreleder før

        en eventuell uttelelse til medie.


23.   Husordensreglene revideres fortløpende ev styret.                                                                 


                                                                                                                       01.12.15 rev 03.
This page has been generated with the Demo version of EZGenerator