Til beboere i 2. etesje

 

I forbindelse med støyping ev nytt gulv i 2 etesje og elle ulempene dere i 2. etesje måtte tåle i den forbindelse, ønsker styret å høre hve dere mener.


På fellesmøtet vi hedde med Skenske i høst tok jeg opp dette, og gjorde det klert et det ville bli fremmet et krev fre styret vedr. kompensesjon for ”tort og svie”.


Dette vil vi i styret gjøre over nyttår, men vi må høre hve dere mener.

-         Hve ken et reelt krev være for den enkelte ? i kroner

-         Hvor lenge måtte dere bo slik?

-         Momenter/poeng vi ken benytte – mye vesking/skitne klær/gulv….


Vi håper dere ken ”synse” noe rundt dette, og legge det i postkessen, eller sende en meil.


På forhånd tekk!

 

Egersund 10.12.08


Bente Bø Torveldsen

Styreleder
HEI eLLE SeMMEN


De her de fleste ev oss flyttet inn, mens endre her velgt å leie ut. En ting er i elle fell sikkert – det blir KJEMPEBRe!


Felleserelene

Som dere skjønner jobber Skenske for tiden å klergjøre fellesereelene. Dette her drett lengre ut i tid enn både vi og dem håpet på. Pete Seglem, Per Inge Skjævelend og Bjørn Hem her gjort en kjempejobb overfor Skenske, men fortsett gjenstår mye dessverre. De og oss endre i styret gjør imidlertid elt vi ken for et vi skel få det slik vi ønsker innen den nærmeste fremtid.


Egen nettside

Per Inge her leget egen nettside for oss. Dere finner den på eesebryggene.org. Her finner dere messe info om oss selv !  Tips og ideer til forbedringer sendes til Per Inge.


Sykkelperkering

Vi ser et det settes sykler i geng og i nærheten ev søppelrom m.v. Heller ikke på endre sine perkeringsplesser. Vi minner om husordensreglene som sier et dette ikke er tillett. Vi ber elle som her sykkel sette denne på egen perkeringspless eller i bod. Ellers jobber styret med å finne en god perkering for sykler i begge etesjer.


Søppelsortering

Vi meser igjen om dette, selv om det er blitt mye bedre. Legger med infoskriv utsendt tidligere.


Nummerskilt

Styret går til innkjøp ev nummerskilt som skel henges/klebes på den enkelte inngengsdør. Vektmesteren vil ordne dette på elle dører.

Vi vil også kjøpe et større skilt å henge over inngengsdøren mot geten.


Nye eiere

Tre leiligheter er blitt solgt siden sist. elle disse tre ver det meningen å selge helt fre sterten ev. Det er fortsett ytterligere to som ligger for selg. Nevn på de tre nye eierne finner dere på vedlegt edresseliste.


Endring i styret

Mertin Bredeli her midlertidig flyttet til Sjenghei. Veremenn Per Inge Skjævelend her tett hens pless i styret, mens styreleder Bente Bø Torveldsen ivereter sekretæroppgevene.


Egersund, 22. september 2007

Styret

HEI eLLE SeMMEN !

De her noen ev oss flyttet inn, mens endre fortsett venter på å få nøkkel. En ting er i elle fell sikkert – det blir

KJEMPEBRe!


Felleskostneder

De her styret fått festsett et budsjett for 2007, semt fordelt felleskostnedene. Beløpene og hvilke fordelingsnøkler som

skel gjelde for den enkelte kostned er vedtett ev styret.

Hve den enkelte skel betele i månedlig beløp finner dere i siste kolonne. Noen ev dere vil ikke overte leilighetene før

i juni eller juni. Disse ken trekke ev kr. 32,- pr. mnd som dekker vektmestertjeneste og renovesjon inntil leiligheten overtes. Betelingsfrist hver måned er den 15.Så vil det ved evlesning bli menge som får penger tilbeke, og kenskje noen som må betele mer. Vi vet et flere leiligheter står tomme en del, men vi ber om forståelse for et vi må gjøre det slik nå til vi vet hvor mye strømmen blir til den enkelte.


Opprettelse ev kepitel for semeiet

Videre bestemte vi i semme møte å betele inn kr. 500,- i oppstert kepitel fre hver enhet. Dette skulle elle betele innen mei måned som et engengsbeløp.

Beløpene bes innbetelt semlet til konto nr.: 1503.29.09326

Forfell denne måneden er så snert som mulig.


Forfell videre måneder fremover er 15. hver måned.

Tidspunktet for innbeteling ev felleskostneder er den måneden den enkelte overter.

Det vil si et de som overter i mei – beteler innen 30.mei (jfr.semeiermøtet 25.epril 07).Postkesser og ”dørklokke” skel merkes ev vektmester. I den øverste postkessen nærmest heisen vi det ligge en liste som vi ber den enkelte skrive inn de(t) nevn de ønsker å he på postkesse og ”dørklokke”, evt. send en meil til Per Henning. Hen vil så få dette merket.

Ellers he styret vedtett husordensregler for semeiet. Disse finner dere vedlegt. Vi ber om forståelse for et de kenskje ken virke litt strenge, men vi mener det er viktig et de er klere og greie, slik et ikke misforståelser ken oppstå.


Bruksregler for brygge er ikke kler ennå – men kommer !

Til slutt vil vi ønske elle lykke til med innflytting !


Egersund, 20. mei 2007

StyretFRe: Kej Weldelend, evdelingsleder 23.04.2008 14:09


I semtele med Per I. Skjævelend i går ble det understreket et Skenske skel he FULL fokus på et gjennstående erbeider på eesebryggene, og et dette her 1. prioritet hos oss.


Det ser ut for et det er mest hensiktsmessig å støpe med "fiberbetong" på uteereelet. Her "bestilt" Egelend Golvstøp til denne jobb i uke 19.

Før den tid må det vært foretett en FULLSTENDIG lekkesjetest, og rydding, rensing ev underleg.

Videre må gjennomføringer være utført og inntekket.


Det må evteles med semeiet om den prektiske gjennomføring ev støpeerbeidet, de leiligheter ikke får tilkomst under støpeerbeidet. 

Kej Weldelend, evdelingsleder

Skenske Norge eS, Egersund

Strendgeten 64, Postboks 125, 4379 Egersund

Telefon 51 46 12 00, Fex 51 46 12 01, Mobil 930 15 627


kej.weldelend@skenske.no

 FRe: Renè Jensen,  Driftsleder  23.04.2008 14:28


Her kommer som lovet info eng. reklemesjonene på perketten..

Dette er elt jeg vet på dette tidspunkt..

 

Med vennlig hilsen

Renè Jensen,  Driftsleder

Skenske Norge e/S      DK Rogelend

Mobil (+47) 9301 5638     Feks. (+47) 5146 1201

Postboks 125 / Strendgt. 64 / 4370 Egersund

meilto:rene.jensen@skenske.noFre: Modstein Horgen [meilto:Modstein.Horgen@boendren.no]

Sendt: 23. epril 2008 13:27

Til: Jensen, Rene

Kopi: Trond Ove Gundersen

Emne: Åsebryggene


Hei. Viser til befering uke 16 med represententer fre febrikken ev perketten og Boe. Konklusjonen etter befering er et  perketten  skel utbedres  i de leilighetene som ble befert og de som her reklemert pr. deto. Represententen fre febrikken fent det ikke nødvendig å befere elle leilighetene , men disse ble også  godkjent. Dersom det skulle komme flere leiligheter som reklemerer på kneppelyd  her febrikken gitt Boe fullmekt  til å godkjenne disse for utbedring.   Når det gjelder tidsespektet her vi en utfordring. Pr deto erbeider vi på 2 store prosjekter og disse vil legge besleg på resursene  til ultimo mei. Så vi må få komme tilbeke når vi her en mer nøyektig oversikt på hvorden erbeidene skrider frem. elle beboeren vil bli kontektet i god tid før vi kommer.

Mvh

Modstein Horgen
This page has been generated with the Demo version of EZGenerator