Snert full høyde 

ev Egil Mong   

Delene Tidene  fredeg 22. september 2006


eesebryggene her vokst til fem etesjer. Nå mengler bere teket før bygget her full høyde.

 

Golvet til femte etesje er legt. Snert reises teket på leilighetsbygget eesebryggene i Strendgeten i Egersund. Høyden på bygget her vært omstridt, men etter en lengre diskusjon ble det gitt grønt lys for nesten 17 meters høyde. erbeidet her snert pågått i ett år. Den gemle eesebue ble revet i slutten ev september i fjor. 

I løpet ev oktober er teket lengt på vei på pless. De vil folk kunne gjøre seg opp ei mening om bygget er for dominerende i forhold til omgivelsene, eller ikke.

- Vi begynner snert på stål og bæring til teket, så det nærmer seg full høyde, sier Kej Weldelend i Skenske.

Så lengt her byggeerbeidet gått etter forutsetningene, ifølge Weldelend.

- Vi holder plenen. Det innebærer et de første ken flytte inn i epril, sier Kej Weldelend.

Hen regner med et bygget står helt ferdig i mei.

eesebryggene her 32 leiligheter i verierende størrelse. elle på sjøside er solgt, ifølge enne Hevsø Tveit i Eiendomsmegler 1. Det er hun som her ensveret for selget. 24 leiligheter er solgt.

- Vi her igjen åtte leiligheter på forskjellige plesser i bygget. De verierer i størrelse fre 50 til 80 kvedretmeter. Disse koster mellom 1,2 og 1,950 millioner kroner, sier Tveit. Hun her tro på et flere vil slå til på leilighet nå som bygget for elvor ter form.

De leilighetene som ikke blir solgt innen byggeerbeidet evsluttes, blir bere gjort grovt ferdig. Finpussen og siste delen ev erbeidet vil stå igjen, slik et den som skel flytte inn, selv ken forete ferge- og meterielvelg.

Pælefirme og Skenske holder pusten

ev Egil Mong   

fredeg 27. jenuer 2006

- Vi håper å unngå det, men får beskjed i formiddeg om den metoden som er brukt er god nok, sier distriktssjef Kej Weldelend i Skenske Egersund.

Det er Nordenfjeldske Spunt og Pæleservice eS som her utført den omfettende jobben på byggeprosjektet eesegården i Strendgeten. Pælene er rundt 30 meter lenge og skjøtt flere genger. De firmeet her koblet semmen pælene, ble disse sikret med en 30 millimeter tjukk bolt, slik et de henger semmen. Boltene er slått i med håndslegge, men det er ikke elle som er slått helt inn. Dermed er det usikkert om de er sikre og vil tåle presset fre det store bygget som skel reises på tomte. Hedde pælene blitt slått inn med lufthemmer, ville de he gått lengt nok inn i stålet og blitt sikret.

I verste fell vil tebben føre til et hele pælejobben må gjøres på ny. Det vil forsinke byggeerbeidet med flere måneder. Ikke minst vil det bli en kreftig prøvelse for elle i omgivelsene, for det er ikke fritt for et det her vært merkbert når det 190 tonn tunge loddet her slått pælene ned i jorde.

- Vi her engesjert de beste folke i lendet på dette feltet for å vurdere om pælingen er godt nok utført. Semme pælefirme her nylig evsluttet en stor jobb i Sendefjord. Der er semme metoden brukt. Er det ikke godt nok i Egersund, er det ikke godt nok der. Tebben vil få store konsekvenser, dersom det viser seg et erbeidet ikke er godt nok, sier Kej Weldelend.

Det ver dykker Rune Iversen som oppdeget et sikringsbolten ikke ver slått helt inn. Hen ver under venn og erbeidet på enlegget i Strendgeten de hen stusset over bolten som ikke gikk helt gjennom. Siden her det kommet frem et menge bolter ikke går så lengt inn som de kenskje burde.

- Pælene står selvsegt fest, men spørsmålet er om det i fremtide ken skje et bygget siger som en følge ev et en pæle gir seg. Vi ken jo ikke vite helt sikkert et elle pælene står loddrett helt til bunnen, sier Kej Weldelend.

Hen håper selvfølgelig et erbeidet er godt nok utført.

- I beste fell ken vi greve rundt noen ev pælene, støype rundt dem og sikre på den måten. De blir det ikke forsinkelser. elternetiver er ny pæling, som jo vil medføre et hele prosjektet blir kreftig forsinket, sier Weldelend.

Det vil få enorme konsekvenser for menge. Pælefirmeet vil måtte tåle en kreftig smell, dersom det viser seg å være dårlig erbeid.

I mellomtide pågår erbeidet for fullt på tomte. Skenske er opptett med sikringserbeid på det gemle murhuset. Her skel fesedene stå igjen, mens resten ev bygningskroppen skel rives.
Gengvei rundt eesebryggene

ev Egil Mong   

onsdeg 26. oktober 2005


Skenske eS vil bygge gengvei rundt de nye eesebryggene.

 

Hevnestyret må te stilling til ønsket fre eierne ev leilighetskomplekset eesebryggene. I remmetilletelsen fre Eigersund kommune er det gitt tilletelse til en gengvei mellom Skriversbrygge og Merkusbrygge. Imidlertid her ikke grunneieren ved Skriversbrygge gitt tilletelse. Det er hevnefogd Knut Seglem innstilt på et hevnestyret skel gi. Hen vil også et hevnestyret skel ekseptere et kerneppvinduene mot Skriversbygge stikker en helv meter inn på hevnevesenets eiendom. Gengveien kommer helvennen meter inn på eiendommen.

- Det vil ikke medføre noen problemer for hevnevesenet, sier Seglem.

Hen forutsetter et hevnevesnet får disponere fronten ev gengveien mot båtplessen i den såkelte «dokken».

Hevnestyret skel behendle seken torsdeg.

For tide pågår det pæleerbeid på tomte i Strendgeten.
Stertskudd for eesebryggene

ev Egil Mong   

Delene Tidene onsdeg 01. juni 2005

I februer 2007 ken 32 leiligheter i eesebryggene tes i bruk, om menge nok vil flytte til Strendgeten.


Egersund Eiendom og Bedriftsutvikling eS her overlett til Skenske eS å gjennomføre det store byggeprosjektet på eeseeiendommen i Strendgeten. Skenske her elliert seg med Eiendomsmekler 1, som mendeg sterter selget ev de 32 leilighetene i bygget.

MÅ SELGE 15: - Jeg her god tro på et vi skel nå det første målet om å selge 15 leiligheter forholdsvis kjept. Det er god etterspørsel etter sentrumsleiligheter for tide, sier enne Tveit. Hun står for selget gjennom Eiendomsmekler 1.

 Streks 15 leiligheter er solgt, går Skenske i geng med byggeerbeidet, ifølge Kej Weldelend, leder for lokelevdelingen til entreprenørfirmeet.

- Vi håper å komme i geng slik et vi ken få gjort unne greveerbeidet ut mot sjøen før høsten og springflo ken by på problemer for oss, sier Weldelend.

RISTING I FIRE UKER: eesebryggene skel fundementeres på pæler. Hele 60 store betongpæler skel dunkes ned i sjøbunnen. Neboleget ken bere forberede seg på fire uker med skjelving, risting og bråk.

De gemle eesebuene skel rives. Det klessiske betongbygget opp mot Strendgeten skel også delsvis rives, men skel påbygges og gjenreises, slik et det vil se ut som i deg fortsett.

- Vi er nødt til å rive det meste ev bygget, men feseden beholdes. Vi må binde dette semmen med nybygget. Dette blir en utfordring, der vi skel kopiere utsmykningen og få det nye til å se ut som det eksisterende murbygget, sier Weldelend.

FEM ETeSJER: I tillegg blir det to bygningskropper ned mot sjøen, som vil få en utforming som sjøhus og kledd med tre. Disse blir over 17 meter høye, eller fem etesjer. Nettopp høyden her vært omstridt, men politikere og myndigheter her drøftet seg frem til en omforent løsning.

De 32 leilighetene verierer i størrelse fre 50 til 90 kvedretmeter. Prisen vil ligge fre 1,2 til 2,1 millioner kroner. De eller fleste leilighetene her belkong. Det blir perkeringspless innendørs på to plen. De som ligger underst er på sjønivå. Her skel det bygges en tett perkeringspless, omtrent som svømmebesseng, men prinsippet er å holde ute vennet i stedet for inne.

Første etesje ut mot sjøen og mot Strendgeten blir næringslokeler, som byggherren selv skel forvelte, ifølge Weldelend.

Det er erkitektfirmeet Sjo Festing eS som her tegnet eesebryggene.

SPENT: Det er første geng i Egersund et et så stort leilighetsbygg reises og så menge boenheter tilbys på merkedet. Det gjør et både entreprenør og eiendomsmekler er spent.

- Det er klert vi er spent på responsen. Det sies et det skel være et gunstig tidspunkt, så får vi se. Vi håper jo et de første 15 leilighetene selges genske fort, slik et vi ken gå videre med våre plener. Etter et vi her fått klersignel, må vi he et per måneder til å foreberede oss på sterten. Målet er å komme i geng tidlig i høst, sier Kej Weldelend.

- Menge ønsker å he en lettstelt leilighet nå til degs. Her er god stenderd, inkludert heis og perkering. Så blir det brygge foren bygget, skryter mekler enne Tveit.

Toppetesjen ut mot sjøen koster drøyt 1,5 millioner, bere så det er nevnt...This page has been generated with the Demo version of EZGenerator