Hus Ordensregler


1.       Sameierne plikter å følge bestemmelsene i ordensreglene og er ansvarlig for at
          husstandens øvrige medlemmer og besøkende overholder disse til felles mål: ro, orden,
          trivsel samt godt naboskap.
2.       Til vanlig skal det være ro i leilighetene mellom kl. 23:00 og kl. 07:00.
3.       Snekring og reparasjonsarbeider som medfører byggestøy skal ikke forekomme etter
          kl. 22:00. Det oppfordres til å vise respekt for søn- og helligdager.
4.       Det er ikke tillatt å sette fra seg sykler, barnevogner og lignende på/i fellesarealer eller
          korridor hvor dette kan være til sjenanse for andre. Røykelovens regler gjelder, det betyr at
         det ikke kan røykes i innendørs fellesareal og parkeringshus.
5.       Risting av tepper og lignende må ikke foretas fra vinduer eller balkonger.
6.       Det oppfordres til å holde balkongene ryddige, ikke settes ut gjenstander som kan virke
          sjenerende for fasaden.
7.       Det er ikke tillatt å grille med bruk av kull eller åpen ild på balkonger.
8.       Ved skifte av eier eller leier skal det umiddelbart settes opp nye skilt for ”calling” og
          postkasse. Navne-endringer meldes styret.
9.       Ombygninger i den enkelte eierseksjon må skje i henhold til gjeldende byggeforskrifter og
          om nødvendig må tillatelsen innhentes fra offentlig myndighet.
10.    Den enkelte sameier kan ikke sette opp antenne(r), markiser, varmepumpe el.l på
         eiendommens fasader eller fellesarealer uten dette er skriftlig avtalt med styret. Utvendige
         installasjoner som settes opp i strid med sameiets regler og retningslinjer kan fjernes
         omgående for eiers regning og risiko.
11.    Husholdings- og papiravfall skal legges i oppsatte avfallsdunkene i søppelrommet. Alle
         forplikter seg til å være med å holde søppelrommet ryddig. Annet avfall skal leveres til
         godkjent mottaksanlegg.
         Avfall skal heller ikke plasseres på fellesområder eller ved egen inngangsdør. Styret
         forbeholder seg i så fall retten til å fjerne dette uten forvarsel for eiers regning.
12.    Husdyr er ikke tillat.
13.    Alle beboere plikter å holde fellesområder inne og ute ryddige. Det er ikke tillatt med private
        arrangement på fellesområdene. Vis respekt for andre beboere, og gjør fellesarealene til en
        koselig sted å være, uten å sjenere andre som også vil ha det trivelig.
        Det er forbudt å sende opp fyrverkeri i sameiet.
14.    Eiendeler på fellesareal må behandles med forsiktighet. Ved skader må styret få beskjed
         omgående.
15.    Det er den enkelte beboers plikt å sørge for at dører til utgang / bod er låst når man
         forlater området.
16.    Det er ikke tillatt å lagre ildsfarlige eller eksplosive stoffer i boder/parkeringshus.
17.    All parkering skal skje på oppmerkede parkeringsplasser. Parkering utenfor inngangspartier
         er kun tillatt for av- og pålessing. Ved av- og pålessing skal kjøretøyets motor stanses.
18.    Det er ikke tillatt å vaske bil i parkeringsområdet.
19.    Alle klager over brudd på husordensreglene skal skje skriftlig til styret. Eventuelle
         uoverensstemmelser bør imidlertid først søkes ordnet internt.
20.    Hærverk og skader som beviselig er utført av eier / beboer / besøkende i en leilighet er det
         eier / leietaker som er fullt ut økonomisk ansvarlig for å erstatte.
21.    Det avholdes dugnad 2 ganger pr år (mai og oktober) og hver eier plikter å delta på.
         Dersom eier ikke deltar på dugnad faktureres kr 1000.
        
22.   Mediekommunikasjon.
        Kun styret ved styrets leder kan uttale seg på vegne av Sameiet Aasebryggene.
        All ekstern mediekommunikasjon som omhandler sameiet skal meddeles styreleder før
        en eventuell uttalelse til media.
23.   Husordensreglene revideres fortløpende av styret.                                                                 
                                                                                                                       01.12.15 rev 03.