Internkontroll i sameiet


Internkontroll i sameier.

       
Internkontroll er tiltak som skal sikre at sameiet  samsvar med helse-,  miljø- og sikkerhets - ovgivningen.
Hensikten er at sikkerheten skal være så god som mulig, slik at beboerne er trygge i sine nærområder.


Styret i et sameie  skal kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe, og sørge for å gjennomføre tiltak som hindrer at disse ulykkene skjer.


Slike tiltak kan for eksempel være at fellesarealene er ryddige og godt vedlikeholdt, at brann- og el-sikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forskriftsmessig måte og at boligvirksomheter som sysselsetter personer i for eksempel vaktmestertjeneste sørger for at krav i arbeidsmiljøloven er overholdt.
Det kan også være tiltak som sørger for at barn ikke skader seg på lekeplassutstyr som ikke er godt nok vedlikeholdt og at avfall og spesialavfall blir tatt hånd om på en skikkelig måte.


Kort sagt kan vi si at internkontroll i sameier er:
Å verne om liv, helse og materielle verdier
Å skape et godt miljø for de som bor i området


Norsk brannvernforening har i samarbeid med Produkt- og elektrisitetstilsynet, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, Norske Boligbyggelags Landsforbund og Norges Velforbund utarbeidet en 24-siders brosjyre som gir en enkel og oversiktlig innføring i internkontroll for borettslag, sameier og vel.