Vedtekter for sameiet


VEDTEKTER FOR SAMEIET AASEBRYGGENE GNR. 13 BNR. 1702.
 Vedtektene er siste gang vedtatt i sameiermøte 26.04.2023 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31.

 

 

§ 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

Eierseksjonssameiet ( heretter sameiet) har forretningskontor i Aasebryggene. Sameiet består av

31 boligseksjoner og 5 næringsseksjoner i henhold til oppdelingsbegjæring tinglyst den 22.03.2007.

 

Sameiet har som formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjonen av eiendommen, gnr. 13 bnr. 1702 i Eigersund kommune, med fellesanlegg av enhver art.

 

§ 2 ORGANISERING AV SAMEIET, RÅDERETT

Seksjonen kan ikke skilles fra deltager-interessen i sameiet. Hver sameier har hjemmel i sin seksjon, og eksklusiv bruksrett til den bruksenhet som utgjør seksjonen. Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, og disse  vedtekter fastsatt av sameiermøtet.

Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke nyttes slik at det er til  unødig eller urimelig ulempe for brukere av de øvrige seksjoner.

 

Fellesanleggene må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt. Både utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal meldes til styret.

 

Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for  nødvendig ettersyn og  vedlikehold av installasjonene.

 

§ 3 FELLESUTGIFTER

Fellesutgifter er utgifter ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet. Fellesutgiftene skal fordeles mellom sameierne etter størrelsen på sameiebrøkene, med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Seksjoner uten tilgang til heis og trapperom betaler ikke kostnader til drift og vedlikehold av heis og trappevask.

 

Styret utarbeider årlig budsjett for fellesutgifter, herunder tar stilling til om utgiftene skal fordeles etter annet enn sameiebrøken, jfr. Forrige avsnitt.

Den enkelte sameier faktureres forskuddsvis hver halvår til dekning av sin andel av de årlige budsjetterte felleskostnader.

 

Sameiet har etablert infrastruktur for lading av elbiler og ladbare hybrider med et anlegg fra Zaptec. Sameierne kan selv kjøpe og installere Zaptec ladeboks på sin tildelte parkeringsplass. Bestilling gjøres gjennom ladekoordinator.
Strøm forbrukt til lading registreres hver måned og prises utfra totalprisen som Sameiet betaler til Strømleverandør. Kostnaden (k) for lading av bil leses av månedlig og beregnes og faktureres 2-4 ganger i året basert på forbruk (f) samt totalforbuk (tf) og totalkostnad (tk) for sameiet. Forbruk er i kWt og kostnad i kr. k=f•tk/tf
Ladeanlegget i Aasebryggene er beregnet for privat forbruk og forbruk på maksimum ca 5000 kWt per år. Lading av elbil for næringsvirksomhet og privat bruk utover 5000 kWt/år vil derfor kunne kreve særskilt avtale og betalingsordning tilpasset ekstraordinært ladebehov.

For å unngå overbelastning av anlegg og de høyeste strømprisene kan styret, gjennom ladekoordinator begrense strømuttaket i perioder.
 

Unnlatelse av å betale fastsatt andel av fellesutgifter og strøm anses som mislighold fra vedkommende seksjonseiers side.

 

§ 4 VEDLIKEHOLD

Innvendig vedlikehold av egen seksjon, samt andre rom dører og vinduer som hører under seksjonen, påhviler fullt og for egen regning den enkelte sameier, den enkelte sameier har også ansvar for egen seksjons brannmelder, slokkeutstyr og elbillader.

Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten så langt de er synlige i eller lett tilgjengelige fra seksjonen. Innkassing av andre hindringer utført av


nåværende eller tidligere seksjonseiere, fritar ikke for vedlikeholdsplikten. Seksjonseieren er ansvarlig for å holde seksjonen oppvarmet, slik at rør ikke fryser. Seksjonseieren er ansvarlig for elektriske ledninger til  og med seksjonens sikrings boks.

Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesareal, anlegg og utstyr, herunder trappeoppganger og inngangsdører til oppgangene, er sameiets ansvar.

 

Ved eventuelle skader som måtte oppstå kan felles forsikring benyttes dersom dette ligger innenfor vilkårene I denne. I slike tilfeller betaler den aktuelle seksjon selv for egenandel på felles forsikring.

 

§ 5 VEDLIKEHOLDSFOND

Sameiermøtet vedtar med alminnelig flertall avsetning til fond til dekning av fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. Eventuelle beløp som den enkelte seksjonseier skal innbetale til fondet faktureres den enkelte sameier i henhold til styrevedtak.

Vedlikeholdsfondet skal bare benyttes til fremtidige vedlikeholdsutgifter og påkostninger. Eventuelle nyinvesteringer utover dette må fordeles og faktureres den enkelte eier etter vedtak gjort I sameiermøter.

 

§ 6 REGISTRERING AV SAMEIERE

Erverver og leier av seksjon må meldes til styret for registrering.

 

§ 7 STYRET

Sameiet skal ha et styre som skal ha 4-5 medlemmer inkl leder. Styret velges av sameiermøtet med alminnelig flertall, og skriftlig avstemming skal holdes hvis en eier krever dette. Styrets leder velges særskilt  hvert år. Øvrige medlemmer velges for to år, men med ulike intervaller slik at styret ikke består av bare nye personer. Kun eiere i sameiet kan være styremedlemmer.

 

§ 8 STYRETS KOMPETANSE

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltning av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiet. Styret har herunder i samsvar med lov om eierseksjoner å treffe alle bestemmelser som ikke i loven eller vedtektene lagt til sameiermøtet.

 

Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov eller vedtektene eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle.

 

I felles anliggender og ved salg, pantsettelse eller bortfeste, representerer styret sameierne og forplikter dem ved sin underskrift. Lederen og ett styremedlem i fellesskap forplikter sameiet og tegner i sameiets navn.

 

§ 9 OM STYREMØTE

Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles.

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene.

 

Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styreleder tilstede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder. Er ikke styreleder tilstede, skal styret velge en møteleder. Styret skal føre protokoll over sine vedtak, og protokollen skal legges frem for godkjenning på neste styremøte.

  

§ 10 OM SAMEIERMØTET

Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Ordinære sameiermøte holdes hvert år innen juni. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmende krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

 

I sameiet Aasebryggene har hver seksjon en stemme, totalt 31+5 stemmer.

 

Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte, med forslags-, tale-, og stemmerett. Styreleder og forretningsfører plikter å være tilstede på sameiermøtet, med mindre det er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. Revisor og ett ekstra husstandsmedlem fra hver boligseksjon, styremedlemmer og leiere av boligseksjon, har rett til å være tilstede på sameiermøtet og rett til å uttale seg.

 

Sameiere har rett il å møte med fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten ansees å gjelde førstkommende sameiermøte, med mindre annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.


Sameiere har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir tillatelse.

 

§ 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTET

Innkalling til sameiermøtet skal skje skriftlig til sameierne med varsel på minst åtte dager, høyst tyve dager. Ekstraordinært sameiermøte kan, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist, som likevel skal være minst 3 dager.

Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for sameiermøtet, og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

 

Skal et forslag, som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall, kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

 

Senest en uke før ordinært sameiermøte skal regnskap og revisjonsberetning sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal også være tilgjengelig i sameiermøtet.

 

Blir sameiermøtet som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak i sameiermøte ikke innkalt, kan en sameier, et styremedlem eller forretningsfører kreve at skifteretten snarest, og for sameiernes felles kostnad, innkaller til sameiermøte.

 

§ 12 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT SAMEIERMØTE

På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles:

  • konstituering
  • styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til godkjenning.
  • valg av styremedlemmer
  • andre saker som nevnt i innkallingen

 

§ 13 MØTELEDELSE OG FLERTALLSKRAV

Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder, som ikke behøver være sameier.

Med de unntak som følger av loven eller vedtektene avgjøres alle saker med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i sameiermøtet for vedtak om:

  • ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller
  • Omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksiterende
  • Salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i
  • Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig forvaltning,
  • Samtykke til endring av formål for bruksenheter, og til reseksjonering som medfører økning av det samledestemmetall,

Tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene. Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning av samtlige sameiere.

 

§ 14 REVISJON OG REGNSKAP

Sameiets revisor velges på sameiermøtet og tjenestegjør inntil ny revisor velges. Styret skal sørge for en ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.

 

§ 15 FORRETNINGSFØRER

Sameiermøtet kan med vanlig flertall vedta at sameiet skal ha en forretningsfører.

Det hører inn under styret å ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed.

 

Ansettelsen kan bare skje på oppsigelse med en oppsigelsesfrist som ikke må overstige seks måneder. Med to tredjedels flertall kan sameiermøtet samtykke i at avtale om forretningsførsel gjøres uoppsigelig fra sameiets side for et lengre tidsrom, men ikke for mer enn fem år.

 

§ 16 MISLIGHOLD

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. Eierseksjonsloven §26. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Pålegget om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt.


§ 17 FRAVIKELSE

Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige bruker, kan sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13, jfr. Lov om eierseksjoner § 27.

 

§ 18 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Utskifting av vinduer og ytterdører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning, endring av utvendige farger etc. skal skje etter en samlet plan for den enkelte bygning, og etter forutgående godkjenning av styret. Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene, må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes. Hvis det søkes om endringer av ikke uvesentlig betydning for de øvrige sameierne, skal styret forelegge spørsmålet for sameiermøtet til avgjørelse.

Styret skal godkjenne alle installasjoner av ladeboks (type) for elbiler, og det er forbudt å lade elbiler med skjøtekabel fra boden.

  

§ 19 ENDRING I VEDTEKTENE

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmene.

 

§ 20 HABILITETSREGLER FOR SAMEIERMØTE OG STYRE

Ingen kan som sameier eller fullmektig eller ved fullmektig delta i noen avstemming på sameiermøtet om rettshandel overfor seg selv, eller om eget ansvar, eller om pålegg om salg eller fravikelse av egen seksjon. Heller ikke kan noen delta i avstemming om slike saker overfor tredjemann dersom man har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

 

§ 21 FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i Eierseksjonsloven av 27.mai 1997 nr. 31.


 Aasebryggene E-post. post@aasebryggene.org